Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (14 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013
love-god-mormon.jpg
Je takový, jak ho některá společenstva a dokonce církve představují? Je nutné si Ho stále usmiřovat, přinášet oběti, platit odpustky? Máme mít strach z věčných muk v pekle, nebo očistce? Je Bůh zlý a náladový? Je opravdu takový?

Jaký je tedy náš Bůh?
Pro odpovědi musíme do Bible - Jeho Slova.
Ta Boha Stvořitele - Ježíše Krista představuje v mnoha úžasných podobách. Dovíme se, že Bůh je milostivý, soucitný, láskyplný, odpouštějící, trpělivý, tichý…
Je také spravedlivý soudce, který bude účtovat s každým, kdo působil zlo.
Pojďme se podívat na několik veršů…

Bůh je láska
Jan 3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

1. Janův 4:6
A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.

Zjevení Janovo 1:5-6
... a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen.

Mnozí namítají, že kdyby byl Bůh, nebylo by tolik zla. Jak to tedy je? Odpověď není zcela jednoduchá.

Prapůvodcem veškerého zla je superinteligentní, kdysi neuvěřitelně krásná a nadaná bytost. Její původní jméno bylo Lucifer - Světlonoš. Poté, co se dopustil vzpoury proti Bohu a zmanipuloval třetinu andělů, musel opustit nebe.
Nyní se satan, neboli ďábel, projevuje v mnoha oblastech našich životů. Žel ne dobře. A lidé mu v konání zla velmi mocně pomáhají. Satan je tedy zdrojem veškerého zla. Jinými slovy - zlo je nepřítomnost dobra, je to jako mor, který požírá dobré.
Podrobnosti o konfliktu dobra a zla naleznete např. na NeuvěřitelnáOdhalení.cz.

Bůh je varující
Izajáš 46:10
Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.
Bůh lid varuje dopředu. Oznamuje konec od počátku. Bible obsahuje stovky proroctví. Mnohá se již vyplnila, některá se vyplňují a další na svůj čas čekají. Na světě neexistuje jiná kniha, která by obsahovala tolik přesně se plnících proroctví.
Příběh Jonáše, proroctví o zničení Jeruzaléma, a další  jsou důkazem, že Bůh nás chce chránit.
Posláním tohoto webu je poukázat na to, co se blíží na tento svět. Z jediného důvodu - a tím je záchrana co nejvíce lidí pro věčné království.

Bůh je spravedlivý
Žalm 11:7
Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej!

Žalmy 11:4-7
Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej!

Bůh je odpouštějící
Žalmy 103:3
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,

Numeri 14:18
Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.

Bůh je věrný
Deuteronomium 32:4
On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný!

Bůh je pomáhající

Žalm 34:19
Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání!

Bůh je mocný a spravedlivý soudce
Izajáš 33:22
Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král a spasitel!

Kazatel 11:9
Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.

Žalmy 50:3-14
Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice!  Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: „Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla „Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, já tě usvědčím: Já, Bůh, jsem přece Bohem tvým!

Bůh je svrchovaný panovník
1 Timoteovi 6:15
... požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.

Čtěme Bibli!

Možná jste někdy slyšeli argument, „já jsem už Bibli četl - nechápu, co na ní vidíš"…

Je to podobné jako s manuálem pilota raketoplánu. Ten si také můžete přečíst. Otázkou je, zda poletíte. A v tom je rozdíl… Chceme Boha poznávat? Pak čtěme jeho Slovo - Bibli a nenechme se nikým manipulovat. S pokornou modlitbou za správné pochopení tak můžeme poznávat neuvěřitelnou moudrost a skutečnou tvář Ježíše Krista! 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one