Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Spolehlivost svatých Písem

Biblical-prophecy.jpg

Úvod

Jak můžeme vědět, zda Bible, kterou máme k dispozici dnes, se dosud blíží originálu? Nepozměnili opisovači vkládáním, vypouštěním a pozměňováním dokumenty natolik, že dnes předkládá zcela jinou zvěst? Tyto otázky bývají často kladeny.


Vyhněme se třem chybám

1. Neklaďme základní dogma o inspiraci a neměnnosti dokumentů jako důkaz pro jejich inspiraci a neměnnost. To znamená, neříkejme, že Bible je inspirovaná nebo neměnná prostě proto, že to říká. To je argumentace v kruhu.
2. Když hovoříte o původních dokumentech, zapomeňte na současnou formu vaší Bible a uvědomte si, že je souborem mnoha starověkých dokumentů.
3. Nezačínejte studovat moderní "autority" a pak teprve dokumenty, abyste si ověřili, jestli tyto autority mají pravdu, ale začněte dokumenty samotnými.Postup při ověřování spolehlivosti dokumentů

C. Sanders ve své knize Úvod do studia anglické literární historie vytyčuje tři základní testy spolehlivosti, používané v obecné historiografii a literární kritice. (1)

Jsou to:

1. Bibliografie (tj. textová tradice od originálního dokumentu ke kopiím a rukopisům tohoto dokumentu, jak jej máme dnes)
2. Vnitřní důkazy (to, co dokument říká sám o sobě)
3. Vnější důkazy (jak dokument souvisí nebo se shoduje s fakty, daty a osobami soudobého světa)

Stojí za zmínku, že Sanders je profesorem vojenské historie, nikoli teolog. Používá tyto tři testy spolehlivosti ve svém vlastním studiu historických vojenských událostí.
Nyní pojďme sledovat Bibliografické, neboli textové důkazy spolehlivosti Bible.


Starý zákon

Jak u Starého, tak u Nového zákona je základní otázkou: "Když nemáme žádné originály Bible, můžeme je dobře zrekonstruovat podle nejstarších rukopisů, které máme k dispozici natolik, aby nám poskytly nezkreslený pohled na tehdejší lidi, místa a události?"


Písaři

Ve starověku byl písař považován za odborníka. Neexistoval tiskařský lis, takže se lidé učili dokumenty opisovat. Tyto úkoly bývaly svěřovány oddaným Židům. Písaři věřili, že mají co do činění s Božím slovem a proto byli při opisování nesmírně pečliví.Masoretský text

Na počátku desátého století (916 n.l.) existovala skupina Židů zvaná Masoreti. Tito Židé byli v opisování úzkostlivě pečliví. Jejich texty byly psány celé v kapitálkách a neobsahovaly interpunkci a odstavce. U opisu Izajáše například Masoreti sečetli počet písmen. Potom hledali písmeno, které je přesně uprostřed knihy. Pokud se údaj u opisu lišil, opis prohlásili za neplatný a vytvořili nový. Všechny současné kopie hebrejského textu, které pocházejí z tohoto období, se překvapivě shodují. Srovnání masoretského textu s dřívějšími latinskými a řeckými verzemi také ukázalo pečlivost opisovačů a velmi malou odchylku v období tisíce let od roku 100 př.n.l. do roku 900 n.l. Až do dvacátého století jsme měli je málo starověkého materiálu psaného v hebrejštině, který by se dal srovnat s masoretskými texty devátého století n.l.Svitky od Mrtvého moře

V roce 1947 našel mladý beduínský pastevec zvláštní hliněné nádoby v jeskyních v údolí u Mrtvého moře. Nádoby obsahovaly pergamenové svitky. Objev těchto "svitků od Mrtvého moře" v Kumránu se považuje za jedinečný archeologický objev dvacátého století. Svitky patřily náboženské komunitě, která žila v tomto údolí přibližně od roku 150 př.n.l. do roku 70 n.l. Má se za to, že když viděli, jak Římané okupují zemi, schovali své cenné pergameny do nádob a ukryli je v jeskyních na skalách severozápadně od Mrtvého moře.

Svitky od Mrtvého moře obsahují úplnou kopii knihy Izajáše, dále fragment Izajáše, obsahující většinu Izajáše 38-6 a fragmenty téměř všech knih Starého zákona. Většina fragmentů je z Izajáše a Pentateuchu (Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deutoronomium). Nalezla se také roztrhaná kopie knihy Samuele a také dvě úplné kapitoly knihy Abakuka. K tomu všemu zde bylo mnoho nebiblických svitků, které se vztahovaly k životu komunity.

Materiály se datují kolem roku 100 př.n.l. Význam nálezu, a zejména kopie Izajáše uznal Merrill F. Unger, když řekl: "Tento úplný dokument Izajáše pochopitelně vzbudil senzaci, protože to byl první hlavní biblický rukopis ze starověku takto zachovaný. Zájem o jeho zkoumání je obrovský, protože předchází o tisíc let nejstarší hebrejské texty uchované v masoretské tradici." (2)

Vyjímečná hodnota kumránských dokumentů spočívá v tom, že Bibličtí vědci jsou schopni je srovnat s masoretskými hebrejskými texty z desátého století n.l. Pokud by při zkoumání bylo zjištěno velmi málo nebo žádné textové změny v masoretském textu, tam kde bylo možné učinit srovnání, dalo by se předpokládat, že masoretští písaři byli zřejmě stejně pečliví při opisech ostatních biblických textů, které nejsou k dispozici ke srovnání s kumránským materiálem.

Co bylo zjištěno? Srovnání kumránského rukopisu Izajáše s masoretským textem ukázalo, že jsou si neobyčejně podobné. Například srovnání Izajáše 53 ukazuje, že se od masoretského textu liší pouze sedmnácti písmeny. Deset z nich jsou pouhé rozdíly v pravopise (podobné jako třeba v českém jazyce "povzdychnout" a "povzdechnout") a neznamenají vůbec žádnou změnu ve významu. Čtyři se týkají velmi malých rozdílů, jako je přítomnost spojky (a), což je stylistická, nikoli podstatná záležitost. Tři ostatní rozdíly se týkají hebrejského slova pro "světlo." Toto slovo někdo přidal do textu po vyjádření "uvidí" v 11. verši. Z 166 slov této kapitoly je problematické jen toto slovo, které ale vůbec nemění význam pasáže. Podle odborníků na výzkum biblických textů je to typické pro celý rukopis Izajáše." (3)

Řecký překlad Starého zákona, zvaný Septuaginta, také potvrzuje přesnost opisovačů, kteří nám poskytli masoretský text. Septuaginta bývá někdy označována LXX, protože ji údajně vytvářelo sedmdesát židovských učenců v Alexandrii kolem roku 200 př.n.l. LXX je poměrně doslovný překlad z hebrejštiny a rukopisy, které máme k dispozici, jsou poměrně kvalitními opisy původního překladu.
(Více o Svitcích od Mrtvého moře zde.)Závěr

Ve své knize Důvěřuji své Bibli říká R. Laird Harris: "Můžeme si nyní být jisti, že opisovači na Starém zákoně pracovali s velkou pečlivostí a přesností, a to přinejmenším od roku 225 př.n.l. … proto by bylo neuváženě skeptické popírat, že máme svůj Starý zákon velice blízký tomu, co měl Ezdráš, když vyučoval Božímu slovu navrátilce z babylónského zajetí." (4)

 

 

Nový zákon


Důkazy řeckých rukopisů

Existuje více než 4 000 různých starověkých rukopisů obsahujících celý Nový zákon nebo jeho část, které přežily do naší doby. Jsou psány na různý materiál.Papyrus a pergamen

Během raného křesťanského období byl nejběžnějším materiálem, na nějž se psalo papyrus. Vysoce trvanlivá třtina z údolí Nilu se slepovala k sobě podobně jako překližka a potom se nechala uschnout na slunci. Ve dvacátém století bylo objeveno mnoho zbytků dokumentů (biblických i nebiblických) na papyru, zejména v zemích, kde je sucho, jako jsou úrodné země Severní Afriky a Středního východu.

Dalším materiálem byl pergamen. Vyráběl se z kůže ovcí nebo koz a měl široké uplatnění až do pozdního středověku, kdy jej nahradil papír. Byl vzácný a drahý a proto se používal výlučně na důležité dokumenty.Příklady

1. Vatikánský kodex a Sinajský kodex

Jde o vynikající pergamenové kopie celého Nového zákona, které se datují do 4. století (325-450 n.l). (5)

2. Starší papyry

Ještě starší fragmenty a kopie na papyrusu Nového zákona jsou o 100 až 200 let starší než Vatikánský kodex a Sinajský kodex. K významným patří Chester Beatty Papyrus (P45, P46, P47) a Bodmer Papyrus II, XIV, XV (P46, P75). Z těchto pěti papyrusů samotných můžeme zrekonstruovat celého Lukáše, Jana, Římanům, 1. a 2. Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, 1. a 2. Tesalonickým, Židům a části Matouše, Marka, Skutků a Zjevení. Chybí jen pastýřské epištoly (Titovi, 1. a 2. Timoteovi) a obecné epištoly (Jakuba, 1. a 2. Petra a 1.,2. a 3. Jana) a Filemonovi. (6)

3. Nejstarší fragment (údaje jsou z roku 1995 - pozn. překl.)

Možná nejstarší část Bible, která přežila jako papyrový fragment kodexu obsahuje Jana 18:31-33 a 37. Má název Rylands Papyrus (P52) a datuje se k roku 130 n.l. Byl nalezen v Egyptě. Rylands Papyrus přinutil kritiky, aby vrátili čtvrté evangelium zpět do prvního století a opustili své dřívější tvrzení, že je nemohl napsat apoštol Jan. (7)

 

Verze (překlady)

Kromě vlastních řeckých rukopisů existuje více než 1000 kopií a fragmentů Nového zákona v syrštině, arménštině, gótštině a etiopštině. Existuje také asi 8000 kopií latinské Vulgáty, z nichž některé sahají až k Jeronýmově originálnímu překladu z let 384 - 400 n. l.Církevní otcové

Dalším svědkem novozákonního textu jsou tisíce citací, které nacházíme ve spisech církevních otců (100 - 450 n.l.), kteří následovali apoštoly a vedli ranou církev, počínaje Klementem Římským (96 n. l.). Říká se, že kdyby všechny rukopisy a verze, o kterých jsme hovořili, přes noc zmizely, bylo by stále ještě možné rekonstruovat celý Nový zákon z citací církevních otců, a to s výjimkou nějakých patnácti až dvaceti veršů!Srovnání

Důkazy pro ranou existenci Novozákonních spisů jsou zřejmé. Hodnota materiálů pro doložení Nového zákona se stává ještě významnější, když je srovnáme s jinými starověkými dokumenty, které byly přijaty, aniž by jejich pravost někdo zpochybňoval.

autor a dílo

autor žil v době

datování událostí

datum napsání*

nejranější existující rukopis**

čas mezi:

událostí a napsáním

čas mezi:

událostí a rukopisem

Matouš

Evangelium

ca. 0-70?

4 př.nl.

30 n.l.

50-65/75

ca. 200

<50 let

<200 let

Marek

Evangelium

ca. 15-90?

27-30

65/70

ca. 225

<50 let

<200 let

Lukáš

Evangelium

ca. 10-80?

5 př.n.l. -
30 n.l.

60/75

ca. 200

<50 let

<200 let

Jan

Evangelium

ca. 10-100

27-30

90-110

ca. 130

<80 let

<100 let

Pavel

Epištoly

ca. 0-65

30

50-65

ca. 200

20-30 let

<200 let

Josephus

Válka

ca. 37-100

200 př.n.l.

- 70 n.l.

ca. 80

ca. 950

10-300 let

900-1200
let

Josephus

Starožitnosti

ca. 37-100

200 př.n.l. - 65 n.l.

ca. 95

ca. 1050

30-300 let

1000-1300
let

Tacitus

Anály

ca. 56-120

14-68 n.l.

100-120

ca. 850

30-100 let

800-1850
let

Seutonius
Životy

ca. 69-130

50 př.n.l.

95 n.l.

ca. 120

ca. 850

25-170 let

750-900

let

Plinius

Dopisy

ca. 60-115

97-112

110-112

ca. 850

0-3 roky

725-750

let

Plutarchos
Životy

ca. 50-120

500 př.n.l. - 70 n.l.

ca. 100

ca. 950

30-600 let

850-1500
let

Herodotos

Dějiny

ca. 485-425 př.n.l.

546-478
př.n.l.

430-425
př.n.l.

ca. 900

50-125 let

1400-1450 let

Thucydides

Dějiny

ca. 460-400 př.n.l.

431-411
př.n.l.

410-400
př.n.l.

ca. 900

0-30 let

1300-1350 let

Xenophon
Anabáze

ca. 430-355 př.n.l.

401-399
př.n.l.

385-375
př.n.l.

ca. 1350

15-25 let

1750 let

Polybius

Dějiny

ca. 200-120 př.n.l.

220-168
př.n.l.

ca. 150 př.n.l.

ca. 950

20-70 let

1100-1150 let

* Tam, kde se vyskytuje lomítko, existují dvě varianty datování
** Novozákonní rukopisy jsou ve fragmentech. Nejranější úplná rukopisná sbírka pochází přibližně z roku 350. Doba mezi událostmi a sestavením kompletního rukopisu je tedy asi 325 let.


Závěr

Ve své knize Bible a archeologie Sir Frederic G. Kenyon, dřívější ředitel a hlavní knihovník Britského muzea, píše o Novém zákoně: "Časové období mezi daty původní kompozice a mezi nejranějšími existujícími doklady je tak malé, že je ve skutečnosti zanedbatelné. Poslední důvody pro pochybnosti o tom, že Bible se k nám dostala v podstatě tak, jak byla napsána, nyní vymizely. Jak autenticitu, tak celistvost knih Nového zákona můžeme považovat za prokázané s konečnou platností." (8)

Zaujímat skeptické stanovisko k sedmadvaceti dokumentům Nového zákona a tvrdit, že jsou nespolehlivé, by znamenalo považovat veškerou antickou literaturu za neznámou, protože žádné dokumenty starověkého období nejsou tak dobře Bibliograficky doloženy, jako dokumenty Nového zákona.

B. F. Westcott a F. J. A. Hort, autoři Nového zákona v původní řečtině, také říkají: "Kdybychom odsunuli stranou srovnatelné triviality, jako změnu pořadí, vložení nebo vynechání gramatického členu u vlastních jmen a podobné, je, podle našeho názoru, na celém Novém zákoně zpochybnitelná asi tak jedna tisícina." (9) Jinými slovy, malé změny a varianty v rukopisech nemění hlavní učení a už vůbec nemohou postihnout křesťanství jako takové. Poselství zůstává stejné, ať s variantami nebo bez variant.Poznámky

1) C.Sanders, Introduction in Research in English Literacy (New York: MacMillan, 1952), 143.
2) Merrill F. Unger, Famous Archaeological Discoveries (Grand Rapids: Zondervan, 1957), 72.
3) R. Laird Harris, Can I Trust My Bible? (Chicago: Moody Press, 1963), 124.
4) Ibid., 129-30.
5) Merrill F. Unger, Unger's Bible Handbook (Chicago: Moody Press, 1967), 892.
6) Ibid.
7) Ibid.
8) Sir Fredric Kenyon, The Bible and Archaeology (New York: Harper & Brothers, 1940), 288ff.
9) B. F. Westcott, and F.J.A. Hort, eds., New Testament in Original Greek, 1881, vol. II, 2.O autorovi

James F. Williams je zakladatelem a bývalým prezidentem Probe Ministries International, nyní slouží jako pastor. Vystudoval na Southern Methodist University (B.A.) a na Dallas Theological Seminary (Th.M.). Věnoval se také interdisciplinárním doktorským studiím humanitních věd na University of Texas v Dallasu, USA. V uplynulých pětatřiceti letech byl na více než 180 univerzitách ve Spojených státech, Kanadě, Evropě a v bývalém Sovětském svazu, kde přednášel nebo vyučoval.


Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one